Openbare bekendmakingen

Wanneer men bijvoorbeeld een vergunning aanvraagt of wanneer een wijziging in een bestemmingsplan wordt besloten, krijgen de bewoners altijd de mogelijkheid deze in te zien. Mocht je dan nog vragen hebben het niet eens zijn met het besluit, is altijd een mogelijkheid in verzet te gaan. Op deze pagina leggen we alles uit en zijn alle bekenmakingen van de Gemeente Stichtse Vecht, het Hoogheemraadschap èn recreatieschap terug te vinden. Tevens bestaat de mogelijkheid via e-mail op de hoogte gesteld te worden voor bekendmakingen in jouw (directe) omgeving. Ga daarvoor naar de website van de Overheid.

Tip: gebruik de toetscombinatie CTRL-F om te zoeken op deze pagina.

 

Veel gestelde vragen (FAQ)

Onder deze FAQ staan alle openbare bekendmakingen van de Gemeente Stichtse Vecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) èn Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Deze worden rechtstreeks uit de database van Overheid.nl gehaald en zijn dus up-to-date. Ben je op zoek naar meer informatie over de bekendmaking, kan je via de link zien wat de procedures zijn èn wat je kan doen bij vragen en/of opmerkingen. Mocht dit niet zijn vermeld kan je het beste rechtsreeks contact opnemen met de plaatser van het bericht. BewonersStichtseVecht.nl is niet verantwoordelijk voor deze berichten.

Jazeker, dat kan heel goed zelfs. Op deze website van de Overheid worden de openbare bekendmakingen van ons land geplaatst. je vind hier alle officiële publicaties van het Staatsblad, de Staatscourant, het Tractatenblad, de Gemeentebladen, Provinciale bladen, Waterschapsbladen en Bladen gemeenschappelijke regeling. Wil je op een gestructureerde manier zoeken naar parlementaire documenten of officiële bekendmakingen? Dan kan je daarvoor gebruik maken van de uitgebreide zoekmogelijkheden, welke is onder verdeeld in de parlementaire documenten (Eerste en Tweede Kamer) en de officiële bekendmakingen (overige organisaties)

Jazeker, dat kan. Wanneer je je op deze website van Overheid.nl registreert, kan je op postcode alle bekendmakingen via de e-mail ontvangen. Je vind op deze website berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen en bouwplannen. Verder vind je de bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen en provincies van de afgelopen twee maanden. Oudere berichten vind je op Officiële bekendmakingen (zie ook vraag 2.).

De meeste vergunningen die worden aangevraagd worden door de Gemeente Stichtse Vecht gepubliceerd via het Gemeenteblad. Dit is zo in de Gemeentewet geregeld. Ben je het niet eens met de aanvraag, kan je bezwaar maken, door het invullen van een formulier op de gemeentelijke website. De gemeente moet jouw bezwaarschrift binnen 6 weken hebben ontvangen. De bezwaartermijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit (vaak is dit de datum van verzending van het besluit door de gemeente. Als het besluit is gepubliceerd, staat deze datum in de publicatie). Als je het bezwaarschrift te laat indient, wordt het in principe niet behandeld.

Telefonisch contact

In een besluit staat vaak het telefoonnummer van het team dat over het besluit gaat. Je kan natuurlijk ook eerst bellen voor meer informatie of om eventuele problemen te bespreken. Bellen kan soms een oplossing bieden zonder dat je de bezwaarprocedure hoeft te doorlopen.

Wanneer je belt, heeft dit geen schorsende werking. Dit betekent dat de gevolgen van het besluit blijven gelden tijdens het contact, maar ook dat je nog steeds binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit uw bezwaarschrift in moet indienen. Het is goed om daarmee rekening te houden als u niet zeker weet of er een oplossing wordt gevonden. Je kan namelijk het bezwaarschrift altijd weer intrekken.

Schriftelijk bezwaar maken

Je kan ook schriftelijk bezwaar maken. Wat vermeld je in het bezwaarschrift en wat stuur je mee?
 • naam en adres
 • telefoonnummer en/of e-mailadres (zodat er snel contact met je kan worden opgenomen)
 • datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 • omschrijving van het besluit waartegen je bezwaarschrift maakt
 • reden(en) van het bezwaarschrift
 • handtekening
  Tip: stuur een kopie van het besluit of publicatie waartegen je bezwaar maakt mee.

Wanneer iemand anders namens jou een bezwaarschrift indient, dan moet je die persoon machtigen. In een door jou ondertekende brief schrijf je dat die persoon (noem de volledige naam) namens jou in de bezwaarprocedure tegen het besluit (besluit omschrijven) mag optreden. De machtiging stuur je met het bezwaarschrift mee.

De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op jouw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen 8 weken beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet jou hierover altijd een bericht sturen.

Beslist de gemeente te laat over het bezwaarschrift, dan kan je de gemeente in gebreke stellen (wetgeving). Dat betekent dat de gemeente snel moet beslissen en anders geld aan jou moet betalen. Via dit formulier kan je de gemeente in gebreke stellen.

Meer informatie:

Omdat deze website een onderdeel is van een burgerinitiatief, kunnen we je niet helpen. Wel kan je op onze pagina kijken van het Thema Wonen of het Thema Ondernemen, waar we de links per vergunning hebben neergezet. Kom je er echt niet uit, neem dan even contact op met de Gemeente Stichtse Vecht.

Indienen zienswijze

Wat vindt u van de voorgenomen besluiten en plannen van de gemeente? U kunt reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan ook digitaal via de website van de gemeente.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijf je met welke punten hiervan je het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente dan nog meenemen in het definitieve besluit.

Bekendmaking

Voorgenomen gemeentelijke besluiten kondigt de gemeente wekelijks aan in de bekendmakingen op haar website en veelal in een huis-aan-huis blad. De besluiten worden ook gepubliceerd onder de FAQ. Als het voorgenomen besluit alleen voor jou van belang is, kan je ook een brief hierover krijgen.

Zienswijze indienen

Zienswijze kunnen (digitaal) schriftelijk of mondeling worden ingediend bij de gemeente. Het indienen van een schriftelijke zienswijze kan door het sturen van een brief aan de gemeente of door het invullen van dit formulier. Bij mondelinge zienswijze verzoek de gemeente veelal om een afspraak te maken. Ook is het mogelijk in te spreken tijdens commisie- of raadsvergaderingen.

Voorwaarden

De zienswijze dient binnen de daarvoor gestelde termijn te worden ingediend. Meestal is dat zes weken, tenzij een andere termijn is bekendgemaakt. De zienswijze dient gericht te zijn aan degene die het besluit heeft genomen, bijvoorbeeld het college van burgermeester en wethouders of de gemeenteraad.

 • Als je de zienswijze schriftelijk indient, vermeldt u in uw brief:
 • het voorgenomen plan of besluit waarover je een zienswijze indient
 • het dossiernummer van het voorgenomen plan of besluit
 • de redenen waarom u een zienswijze indient
 • de datum
 • jouw naam en adres
 • jouw handtekening

Als iemand anders een zienswijze voor je indient, dan dien je een door jou ondertekende schriftelijke machtiging meesturen.

Afwijzing zienswijze

Het bevoegd gezag houdt in haar finale afweging bij het nemen van het besluit rekening met ingediende zienswijzen. Als jouw zienswijze is afgewezen, kan je bezwaar maken of in beroep gaan. Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt niet ontvankelijk verklaard.

Je kan alleen terecht bij die organisatie, welke de bekendmaking publiceert of had moeten publiceren. Gaat het bijvoorbeeld om een omgevingsvergunning, kan je het beste contact opnemen met de Gemeente Stichtse Vecht. Heb je informatie die wij ook kunnen publiceren, of werkt een link niet, vul dan het contactformulier in van BewonersStichtseVecht.nl. Let op! Wij zijn een burgerinitiatief en geen onderdeel van de ambtelijke organisatie.

Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur