Wat is een Raadsvergadering?

Onder deze pagina wordt gevraagd naar jouw mening over deze pagina. Laat ons weten wat je vindt, we vinden dat erg belangrijk. Heb je aanvulling? Neem contact met ons op.

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft meerdere keren per jaar een raadsvergadering. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. 

Gemeenteraad
de gemeenteraad

Besluitvorming

Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten over onderwerpen die al tijdens commissievergaderingen zijn besproken. Op basis van het advies van de commissie kan een onderwerp op verschillende manieren op de agenda van de raadsvergadering komen: als hamerpunt of als behandelpunt. Als een onderwerp een hamerpunt is, dan heeft de gehele commissie ingestemd met het voorstel. Tijdens de raadsvergadering wordt zo’n onderwerp dan unaniem vastgesteld. Bij een behandelpunt is er nog geen sprake van instemming met het voorstel. Het kan zijn dat de meningen verdeeld zijn of wellicht willen fracties nog een aanpassing in het voorstel. Bij een behandelpunt krijgen alle fracties het woord om hun standpunt kenbaar te maken. Hierbij is ook ruimte voor het politieke debat. Eventueel zal het college, de burgemeester of een werhouder antwoord geven op specifieke vragen over dit voorstel. Aan het einde van de behandeling wordt er gestemd. Stemt de meerderheid in, dan wordt het voorstel aangenomen. Als er geen meerderheid voor het voorstel is, dan wordt het voorstel verworpen.

Moties en amendementen

Tijdens de raadsvergadering kunnen er ook moties en amendementen worden ingediend. Dit zijn instrumenten van de gemeenteraad. Een amendement is een tekstwijziging in het raadsvoorstel. Een motie is een uitspraak van de raad over een onderwerp dat ter besluitvorming op de raadsagenda staat. Ook heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een motie in te dienen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Dit is een motie vreemd aan de orde van de dag. Over moties en amendementen wordt ook gestemd. Hierbij geldt ook dat een meerderheid nodig is om een motie of amendement aan te nemen. Bij een minderheid wordt de voorgestelde motie of het voorgestelde amendement dus verworpen.

Vragen van de gemeenteraad

De gemeenteraadsleden hebben altijd de mogelijkheid om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gesteld. Bij het stellen van de schriftelijke vragen geven de raadsleden aan wanneer en hoe zij de antwoorden wensen te ontvangen. Bij een raadsvergadering staat ook altijd het vragenhalfuur op de agenda. Bij het vragenhalfuur kunnen raadsleden vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan. Het betreft hier veelal actuele of dringende onderwerpen. 

Inspreken

Bewoners hebben de mogelijkheid in te spreken, om hun mening te geven over een bepaald onderwerp op de agenda of een onderwerp welke niet op de agenda staat. In een commissievergadering mag een bewoner alleen inspreken over een onderwerp die op de agenda staat. Wil je meer weten over inspreken tijdens een Raadsvergadering, ga dan naar de pagina “Kan ik inspreken bij de gemeenteraad?

Openbaar

De raadsvergaderingen vinden altijd plaats op een dinsdagavond (soms met uitloop naar een volgende avond) en beginnen om 19.30 uur. De raadsvergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het 4en1 Theater in Breukelen (Schepersweg 6a, Breukelen)

Is de informatie op deze pagina nuttig voor jou?

0 0
Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur