Hieronder vind je de agenda van de Raadvergadering. Verder vind je hier alle mediaberichten die zijn verschenen over de onderwerpen welke nu worden besproken. Tenslotte kan je de moties en amandementen downloaden en zie je welke vragen gesteld gaan worden tijdens het vragenhalfuurtje voor Raadsleden. Vergeet mee te doen met de poll, zodat ook jij als bewoners over één van de agendapunten jouw mening kan geven.

Wil je de raadsvergadering LIVE zien klik dan hier. 

Klik hier voor alle documenten per agendapunt. Moties en amandementen staan ook onder deze agenda.

1. 19:30Opening. 
2. 19:30Spreekrecht inwoners. 
 Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 2 maart 2020, 12:00 uur bij griffie@stichtsevecht.
 De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten.
3. 19:50Vaststellen van de agenda. 
 a.            De fracties van Streekbelangen en VVD hebben een motie vreemd aan de orde van de dagaangekondigd, “Nieuwe kaders voor routekaart duurzaamheid” met het verzoek deze aan de agenda toe te voegen. Is besproken in de commissie Fysiek Domein van 4 februari 2020.
 b.            GroenLinks heeft een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd, “Doelgericht op wegnaar een schoon en gezond leefklimaat in Stichtse Vecht”, met het verzoek deze aan de agenda toe te voegen als ook de motie van Streekbelangen en VVD “Nieuwe kaders voor routekaart duurzaamheid” aan de agenda wordt toegevoegd.
 c.             De fracties Het Vechtse Verbond, VVD, Streekbelangen, Lokaal Liberaal, Maarssen 2000,GroenLinks, CDA en PvdA hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd, “Harmoniseren lengte vaartuigen in buitengebieden rivier De Vecht”, met het verzoek deze aan de agenda toe te voegen.
 d.            Lokaal Liberaal en PvdA hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd,”Samen trap op en af”, met het verzoek om deze aan de agenda toe te voegen.
4. 19:55Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 28/29 januari en 6 februari 2020. 
5. 19:55Vragenhalfuur voor leden van de raad. 
 a.            Vragen van Wim Ubaghs over verstrekte omgevingsvergunning voor de vestiging van eenIslamitisch Centrum in Planetenbaan 100.
 b.            Vragen van Bas Verwaaijen over de verleende omgevingsvergunning aan de Stichting IslamitischCentrum Stichtse Vecht.
6. 20:25Ingekomen stukken en mededelingen. 
 Vragen of wensen (zoals verschuiven van A- naar B-categorie) uiterlijk doorgeven op maandag 2 maart 2020, vóór 12:00 uur aan griffie@stichtsevecht.nl.
7. 20:30Aanwijzing tijdelijke griffier en plaatsvervangend griffier. 
 Portefeuillehouder: Ap Reinders
 Behandelend ambtenaar: Marijke de Jong
 In verband met het vertrek van de huidige griffier, J.A. Hekman, per 2 april 2020, dient er, ter overbrugging van de periode tot indiensttreding nieuwe griffier, een tijdelijke griffier en plaatsvervangend griffier aangewezen te worden.
8. 20:30Benoemen raadsrapporteurs verbonden partijen. 
 Portefeuillehouder: Ap Reinders
 Behandelend ambtenaar: Jacqueline Willenborg
 Voor de drie grootste verbonden partijen, t.w. de U10, de OdrU en de VRU twee raads- en of commissieleden per verbonden partij te benoemen tot raadsrapporteur.
20:30Hamerstukken 
9.Evaluatie pilot inspraak door Pioniersgroep bestuurlijke vernieuwing. Hamerstuk 
 Portefeuillehouder: Ap Reinders
 Behandelend ambtenaar: Jelle Hekman
 Voorstel is de aanbevelingen van de Pioniersgroep over te nemen en de burgemeester te vragen een proces op te starten om de raad te laten spreken over een vervolgaanpak op het gebied van bestuurlijke vernieuwing en participatie.
 De commissie Bestuur en Financiën van 11 februari 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
10.Gemeentefonds Decembercirculaire 2019. Hamerstuk 
 Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
 Behandelend ambtenaar: Gijsbert Heij
 Voorstel is de in het voorstel beschreven financiële mutaties voor 2019 (€ 365.975 nadelig) te betrekken bij de opstelling van de Programmarekening 2019 en de financiële mutaties voor 2020 (€ 27.361 nadelig) te verwerken in de begrotingswijziging van de Meicirculaire 2020 in de Programmabegroting 2020.
 De commissie Bestuur en Financiën van 11 februari 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
11.Jaarstukken en Kadernota 2021 Plassenschap Loosdrecht. Hamerstuk 
 Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
 Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
 Betreft de jaarrekening 2018, begrotingswijzigingen 1 en 2 van 2019, begroting 2020 en Kadernota 2021 en de zienswijze op de Kadernota 2021 van het Plassenschap Loosdrecht.
 De commissie Fysiek Domein van 11 februari 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
12.Nota van Uitgangspunten voor uitbreiding van golfbaan in Loenen aan de Vecht. 
 Hamerstuk 
 Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
 Behandelend ambtenaar: Bart Bouwman
 Betreft de Nota van Uitgangspunten voor uitbreiding van een 9-holes golfbaan naar een 16- tot 18holes golfbaan in Loenen aan de Vecht. In 2019 heeft het college op basis van een vooroverlegplan aangegeven in principe en onder voorwaarden medewerking te willen verlenen aan de uitbreiding van de golfbaan.
 De commissie Fysiek Domein van 11 februari 2020 heeft ingestemd met behandeling als hamerstuk.
 Bespreekstukken 
13.Motie VVD e.a. – Vierde wethouder. (Herstemming) 
20:35Motie VVD, CDA, PvdA en Het Vechtse Verbond – Vierde wethouder.
 Na stemming over deze motie in de raadsvergadering van 29 januari 2020 staakten de stemmen met
 15 stemmen vóór en 15 stemmen tegen. Een herstemming zal plaatsvinden. In deze raadsvergadering kunnen de beraadslagingen worden heropend. Daarbij is er opnieuw de mogelijkheid voor het indienen van een andere motie.
 De fractie van GroenLinks heeft een motie “Vorming meerderheidscollege aangekondigd.
14.Garantstelling golfclub Loenen. 
20:40Bespreekstuk 
 Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
 Behandelend ambtenaar: Veronique Rap
 Betreft een 100% garantstelling voor een bedrag van € 500.000,– voor aankoop grond door Old Course Loenen in verband met toekomstige uitbreidingsplannen.
 Is besproken in de commissie Sociaal Domein van 11 en 18 februari 2020. Discussiepunt is de garantstelling versus de regelgeving in de Verordening gemeentelijke garantstelling gemeente Stichtse Vecht 2016 en het treasurystatuut.
15.Jaarstukken en Kadernota 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Bespreekstuk 
21:25Portefeuillehouder: Maarten van Dijk
 Behandelend ambtenaar: Kees Hageman
 Betreft de jaarrekening 2018, begrotingswijzigingen 2 en 3 van 2019, begroting 2020 en de
 Kadernota 2021 en zienswijze op de Kadernota 2021 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.
 Besproken in de commissie Fysiek Domein van 11 februari 2020. Bespreekpunt op verzoek van de fractie van Lokaal Liberaal vanwege de hogere indexering dan door de gemeente gehanteerd wordt.
 Lokaal Liberaal komt met een amendement.
16.Motie PvdA, Maarssen 2000, Streekbelangen en Het Vechtse Verbond – Iedereen doet mee. 
21:45Bespreekstuk 
 Portefeuillehouder: Hetty Veneklaas
 Motie PvdA, Maarssen 2000, Streekbelangen en het Vechtse Verbond – Iedereen doet mee, met als dictum:
 1.            Een lokale Sociale Inclusie agenda te ontwikkelen, waarin de huidige activiteiten en initiatievenvermeld staan, maar ook kansen voor de verdere vormgeving van Sociale Inclusie van mensen met een fysieke, psychische of zintuiglijke beperking.
 2.            De raad hierover te informeren vóór 1 juni 2020.
 Besproken in de commissie Sociaal Domein van 7 januari 2020 en in de raad van 29 januari 2020, wegens tijdsdruk, aangehouden.
22:00Sluiting. 
 Na afloop informele ontmoeting.
Vergroten tekst
Kies achtergrondkleur